คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

    วางแผนและออกแบบเค้าโครงในการเขียนบล็อก เขียนบล็อกเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ เคารพ ผู้อื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของตนเองและผู้อื่น รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นที่ประกอบในการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน สร้างและนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน อย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประเมิน ผลงาน วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ต่อการดำเนินชีวิต ปฏิบัติสร้างสรรค์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  มีจริยธรรมและคำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานและโครงงานได้อย่างมีจิตสำนึกยึดหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางประยุกต์สร้างสรรค์งานอย่างมีความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด

ว ๔.๒  ม.๖/๑

ตัวชี้วัดที่  ๑  เทคโนโลยี   ( วิทยาการคำนวณ )   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม 

                 และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม